Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

Tên file: 123-KH-dieu-chinh-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2021-2022.pdf
Tải về

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
TRƯỜNG TIỂU HỌC

 ĐỐC BINH KIỀU 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 123/KH-THĐBK3

Đốc Binh Kiều, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Công văn số 606/HD-PGDĐT ngày 08/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 648/PGDĐT-NV ngày 22 tháng 9 năm 20221 của Phòng giáo dục và Đào tạo Tháp Mười về việc điều chỉnh, bổ sung thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022.

Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 xây dựng Kế hoạch điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 như sau:

I. KẾ HOẠCH THỜI GIAN CHUNG

1. Ngày tựu trường và khai giảng năm học

– Tựu trường vào ngày 22 tháng 9 năm 2021.

– Nhà trường không tổ chức khai giảng năm học mới.

Lưu ý: Do dịch COVID-19 sẽ tổ chức dạy học theo hình thức không tập trung học sinh đến trường, tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến và các hình thức dạy học linh hoạt khác theo các văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng GDĐT.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ; kết thúc năm học

a) Học kỳ I

– Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 kết thúc chậm nhất ngày 23 tháng 01 năm 2022,  gồm thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

b) Học kỳ II

– Bắt đầu từ sau khi kết thúc học kỳ I và kết thúc chậm nhất ngày 04 tháng 6 năm 2022 gồm thời gian thực học (17 tuần), kiểm tra định kỳ cuối năm học và thực hiện các hoạt động giáo dục.

3. Kết thúc năm học

Kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 6 năm 2022.

II. CÁC HỘI THI, CUỘC THI CHUYÊN MÔN

Đối với các Hội thi, cuộc thi, giao lưu chuyên môn:

– Không tổ chức Hội thi “Hùng biện tiếng Anh” cho học sinh

– Không tổ chức các hội thi, giao lưu quy mô toàn trường

III. CÁC KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ VÀ XÉT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

1. Học kỳ I

Thời gian từ ngày 17-21/01/2022

2. Học kỳ II

Thời gian từ ngày 23 – 27/5/2022

3. Xét công nhận hoàn thành chương trình lớp học, chương trình tiểu học

– Xét hoàn thành chương trình giáo dục lớp học, chương trình tiểu học: trước 15/6/2022.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm;…

Thực hiện thường xuyên trong năm học và được tích hợp nội dung vào chương trình giảng dạy các môn học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu: phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; không ảnh hưởng đến tiến độ, nội dung dạy, học và đảm bảo thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

2. Công tác y tế học đường: Tổ chức triển khai phù hợp với hướng dẫn của Bộ GDĐT, Ngành y tế và thực tế của địa phương.

3. Sinh hoạt chủ điểm

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tổ chức sinh hoạt chủ điểm kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và không ảnh hưởng đến dạy, học.

V. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022

Trường thực hiện báo cáo theo Công văn số 605/KH-PGDĐT ngày 07/9/2021 của Phòng GDĐT về việc Kế hoạch thực hiện huy động học sinh đến trường năm 2021 và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021 – 2022 vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I

Trường gửi báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 27/01/2022

3. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022, kết quả thực hiện tiêu chí thi đua

Trường gửi báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 9/6/2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CBQL, GV, nhân viên của trường, các Bộ phận của trường dựa vào nội dung văn bản này xây dựng kế hoạch và vận dụng các giải pháp thích hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên là Kế hoạch điều chỉnh thời gian năm học của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3./.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

– CBQL, GV, NV;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Lưu: VT.  

 

 

 

 

Bùi Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *