Quyết định 52/QĐ-ĐBK3 công khai sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Tên file: 52-QD-CONG-KHAI-SGK-LOP-1-NAM-HOC-2020-2021.pdf
Đăng ngày: 2020-05-21 14:06:14
Sửa ngày: 2020-05-21 14:06:14
Ngày ký: 19/05/2020
Ngày hiệu lực: 19/05/2020
Người đăng: thdocbinhkieu3
Kích thước: 517.83 KB
Tải về

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC

 ĐỐC BINH KIỀU 3

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52/QĐ-ĐBK3

Đốc Binh Kiều, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 3

         Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TL ngày 24 tháng 8 năm 1995 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc tách trường tiểu học;

         Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

         Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ GDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

        Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD-SGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc lựa chon SGK lớp 1 năm học 2020-2021;

         Căn cứ Công văn số 370/PGDĐT-NV ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Phòng GDĐT Tháp Mười về việc công khai kết quả lựa chon SGK lớp 1 năm học 2020-2021;

         Theo đề nghị của các bộ phận chuyên môn trường tiểu học Đốc Binh Kiều 3,

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Công khai sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

TT

Tên sách Tên tác giả Bộ sách

Ghi chú

1

Tiếng việt

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.

Bộ sách Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

2

Toán

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân.

 

Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

3 Đạo đức Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy. Bộ sách Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
4 Tự nhiên và xã hội Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang. Bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM)
5 Giáo dục thể chất Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM)
6 Âm nhạc Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM)
7 Mĩ thuật Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư. Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
8 Hoạt động trãi nghiệm Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu. Kết nối tri thức với cuộc sống (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

9

Tiếng anh Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

         Điều 2. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận có liên quan, các tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai đến cha mẹ học sinh qua nhiều hình thức như Website của trường, zalo, facebook, họp PHHS…

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo nhà trường, các bộ phận có liên quan, các tổ trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu : VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Võ Văn Tuấn