Một buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối 4 Trường TH Đốc Binh Kiều 3 năm học 2018-2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

Niềm vui ngày khai giảng năm học 2018-2019

Hoạt động đầu năm của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 trong năm học mới năm học 2018-2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r